OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro nákup zboží a služeb na e-shopu HitZdraví

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") jsou vydané dle ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") a upravují práva a povinnosti při uzavírání smlouvy s prodávajícím:

Zdeňka Prušáková Řepová, DiS.

se sídlem: Průběžná 133, České Budějovice, PSČ 370 08

identifikační číslo: 07774583 (neplátce DPH)
podnikatelka zapsaná v živnostenském rejstříku 

email: nona@hitzdravi.cz, telefon: +420 773 670 306, www.hitzdravi.cz

(dále jen "prodávající")

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo fyzické či právnické osoby v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: "kupující") prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.hitzdravi.cz (dále jen "internetový obchod"). Tyto obchodní podmínky obsahují také ujednání o nákupu služeb (konzultací) prodávající a pojednání o tom je uvedeno ve zvláštním článku těchto obchodních podmínek.

2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, princip jejíhož uzavřen je popsán níže. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

II. Předmět prodeje

1. Informace o zboží prodávaném prostřednictvím internetového obchodu, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu.

2. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě.

3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující provádí objednávku zboží vyplněním objednávkového formuláře.

2. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

3. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Objednat s povinností platby" či obdobnou formulací, které kupujícího zavazuje k platbě. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

4. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal.

5. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

7. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně zboží, jestliže existují okolnosti, které na jeho straně vylučují možnost dodání zboží kupujícímu (například prodej posledního kusu zboží, výpadky u dodavatelů apod.). Prodávající se dle svých možností zavazuje o takové skutečnosti prostřednictvím svých webových stránek či v komunikaci s kupujícím jej o takové skutečnosti informovat. Prodávající dále bude kupujícího informovat o obvyklé době dodání zboží a výslovně ho upozorní, pokud doba dodání zboží překročí 30 dnů od potvrzení objednávky.

8. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

9. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

10. Prodávající u sebe ukládá záznamy o uzavřených smlouvách přijatých prostřednictvím objednávek kupujících. Tyto záznamy nejsou běžně přístupné a jsou chráněné v systémech prodávajícího.

IV. Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy hradí kupující způsoby a platebními metodami, jak je uvedeno v internetovém obchodě.

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná dle vydané faktury.

4. Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím objednávce případně osobně, dohodnou-li se tak smluvní strany.

5. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího.

6. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

8. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad - fakturu. Daňový doklad je poslán na e-mail, který uvedl kupující při odeslání objednávky.

9. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Převzetím zboží bez úhrady celé kupní ceny však vlastnické právo ke zboží na kupujícího nepřechází.

10. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

V. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů od následující skutečnosti: ode dne převzetí zboží, nebo ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, nebo ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

2. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, a v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

3. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

4. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží nesmí být zasláno na dobírku, takováto zásilka nebude ze strany prodávajícího přijata.

5. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od obdržení odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Vrácení nákladů na dodání se nevztahuje na případ, kdy kupující vrátí pouze část objednávky.

6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku s nakládáním s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VI. Práva z vadného plnění

1. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce, nejdéle však po dobu lhůty k použití (expirační lhůty) uvedené na zboží.

3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.

4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, nebo pokud vadu sám kupující způsobil.

5. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat

 • výměnu za nové zboží,

 • oprava zboží,

 • přiměřenou slevu z kupní ceny,

 • odstoupení od smlouvy.

6. S ohledem na charakter prodávaného zboží se obvykle oprava neuplatní.

7. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

 • pokud má zboží podstatnou vadu,

 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,

 • při větším počtu vad zboží.

8. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

9. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. S ohledem na charakter prodávaného zboží se obvykle oprava neuplatní.

10. Při uplatnění reklamace je kupující oprávněn prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

11. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil,

12. Prodávající přijímá reklamace obvykle e-mailem či osobně a rozhodne o přijetí reklamace ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě, ale i v takovém případě dá prodávající kupujícímu ve lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace informaci o jejím průběhu. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

13. Prodávající písemně (a to i e-mailem) informuje kupujícího o výsledku reklamace, tuto informaci, případně informaci o průběhu reklamace, zašle prodávající kupujícímu vždy nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

14. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VII. Zvláštní ujednání o poskytování služeb a digitálního obsahu

1. Kupující jako poskytovatel služeb či poskytovatel digitálního obsahu může prostřednictvím internetového obchodu nabízet také služby a digitální obsah, zejména pak osobní či online konzultace apod. Smluvní strany sjednávají, že pro poskytované služby a digitální obsah se přiměřeně užijí ujednání těchto obchodních podmínek se zde uvedenými výjimkami. V takovém případě pak mezi prodávajícím a kupujícím dochází k uzavření smlouvy o poskytování služeb či k uzavření smlouvy o poskytování digitálního obsahu.

2. Prodávající stanovuje, že v případě, objedná-li kupující osobní či online konzultaci (a to i v případě, jsou-li konzultace součástí jiných služeb či produktů), je možné nejpozději ve lhůtě 48 hodin před touto událostí požádat o změnu termínu ze zvlášť závažných důvodů na straně kupujícího (např. nemoc apod.). Tuto možnost lze využít pouze jednou v rámci daného produktu či služby, jinak termín bez náhrady propadá a prodávající vzniká nárok na úhradu celé ceny konzultace. V případě, je-li konzultace poskytována bezplatně, vzniká prodávající nárok na úhradu marně stráveného času přípravou a jeho propadnutí, a to v paušální částce 500 Kč (toto ujednání se však netýká nezávazné 10minutové konzultace zdarma). V případech zvláštního zřetele hodných je možné požádat o individuální domluvu, právo na změnu však nevzniká automaticky.

3. Prodávající výslovně stanovuje, že v případě zakoupení "balíčku" či jinak zvýhodněného či zvlášť sestaveného produktu se v případě nevyčerpání všech součástí z důvodů na straně kupujícího uhrazené prostředky za tyto součásti balíčku nevrací; cena je stanovená za balíček, nikoliv za jeho (dosud vyčerpané) části. Prodávající je rovněž oprávněn stanovit lhůtu či období, kdy je možné produkty zahrnuté v balíčku čerpat. Po zmeškání termínu či lhůty právo dočerpat produkty z balíčku bez náhrady propadá.

4. Těmito obchodními podmínkami se řídí také právní poměry mezi prodávajícím a kupujícím, pokud prodávající poskytne digitální obsah za osobní údaje namísto odměny, tzv. "magnet" (a prodávající poskytnuté osobní údaje zpracovává i pro jiné účely než poskytnutí digitálního obsahu nebo splnění svých zákonných povinností).

5. Kupující v postavení spotřebitele není oprávněn od smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu nebo o poskytnutí služby uzavřené způsobem na dálku ve lhůtě 1č dnů od jejího uzavření v případě, poskytl-li prodávající plnění bezodkladně po uzavření smlouvy (tedy dodal-li objednané plnění, neodvolatelně rezervoval čas na konzultaci, poskytnul konzultaci či jinou službu apod.).

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Kupující bere výslovně na vědomí a je si při uzavírání smlouvy s prodávajícím vědom, že veškeré informace, které od prodávající a prostřednictvím jejich služeb a produktů obdrží, nejsou zdravotní službou a v případě potřeby vyhledá doporučení svého lékaře. Kupující bude zboží a služby užívat vždy na základě vlastní odpovědnosti. Kupující dále bere výslovně na vědomí, že v případě užívání zboží (potravinových doplňků apod.) se bude vždy řídit informacemi k použití zboží.

2. Prodávající a kupující (a to i v postavení spotřebitele) budou řešit nároky z titulu odpovědnosti za vady před obecnými soudy. Dále, k mimosoudnímu řešení jiných spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Kupní či jiná smlouva uzavíraná mezi prodávajícím a kupujícím včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není běžně přístupná.

5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

6. Prodávající používá v rámci své internetové prezentace recenze svých skutečných zákazníků, které získal od těchto zákazníků buďto na základě jejich spontánních písemných reakcí nebo na vyžádání po zakoupení zboží. Pro získání recenze prodávající oslovuje vždy konkrétní (platící) zákazníky. Recenze nejsou upravovány, prodávající si pouze vyhrazuje právo je z redakčních důvodů zkrátit či upravit gramatické nebo stylistické chyby.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 28. 1. 2023, kdy byly vyvěšeny na webových stránkách prodávajícího.